New York Alfred Hitchcock Celebrity Lookalike impersonator

New York Grocho Marx Celebrity Lookalike impersonator

New York Jack Benny Celebrity Lookalike impersonator

New York Clark Gable Celebrity Lookalike impersonator

New York Bing Crosby Celebrity Lookalike impersonator

New York Ed Sullivan Celebrity Lookalike impersonator

New York Larry King Celebrity Lookalike impersonator